آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

روزی که او را چون کنیزی به حرمسرای سلطان سلیمان اول (قانونی) آوردند اوضاع تغییر کرد. وی تمام توان خود را به کار بست تا خود را به مرکز قدرت یعنی دربار سلطان و کنار او برساند و برای افزایش نفوذ خود و انتقال قدرت به پسرش دست به هرکاری زد حتی قتل ولیعهد سلطان سلیمان ؛ شاهزاده مصطفی.

سرفصل‌ها 4
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- حریم سلطان
3- خرم سلطان
4- قتل مصطفی
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی