آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

reza yoosefzadeh

کارشناس و مدیر محتوایی سایت
avatar

سواد رسانه ای در یك تعریف بسیار كلی عبارت است از یك نوع درك متكی بر مهارت كه براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یكدیگر تفكیك و شناسایی كرد.

این درك به چه كاری می آید؟
به زبان ساده، سواد رسانه ای مثل یك رژیم غذایی است كه هوشمندانه مراقب است كه چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف كرد و چه چیزی را نه و یا این كه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد.

در این دوره آموزشی با مفاهیم کلی,ضرورت ها و اصول کلی سواد رسانه ای آشنا میشویم تا در مقابل رسانه از حالت انفعالی و مصرف کننده خارج شده و به صورت فعالانه با رسانه به تعامل بپردازیم.

سرفصل‌ها 36
فصل اول: کلیات
1- سواد رسانه ای چیست؟
2- هدف سواد رسانه ای چیست؟
3- مولفه های آموزش سواد رسانه ای
فصل دوم: مفاهیم کلیدی
4- 1. همه رسانه ها ساختارمند هستند
5- 2. همه افراد پیام ها را به سختی تفسیر می کنند
6- 3. رسانه منافع تجاری دارد
7- 4. رسانه پیام های ایدئولوژیک و ارزشی دارد
8- 5. هر رسانه ای زبان، سبک، تکنیک، اخلاق، باور و اصول هنری خاص خود را دارد
9- 6. رسانه معانی تجاری دارد
10- 7. رسانه معانی اجتماعی و سیاسی دارد
11- 8. در رسانه شکل و محتوا مرتبط با هم هستند
فصل سوم: ضرورت، ویژگی و فرآیند
12- ضرورت سواد رسانه ای
13- فرايندهاي شناختي موجود در آموزش سواد رسانه‌اي
14- سه جنبه سواد رسانه ای
15- توانایی هاي مرتبط با سواد رسانه اي
16- ویژگي هاي اصلي سواد رسانه اي
فصل چهارم: اصول سواد رسانه ای
17- 1. رسانه ها واقعیت را بازسازي مي كنند
18- 2. مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها مي گیرند
19- 3. محصولات رسانه اي اهداف تجاري دارند
20- 4. رسانه ها دربردارنده پیام هاي ایدئولوژیكي و ارزشی هستند
21- 5. رسانه ها بار سیاسي و اجتماعي دارند
22- 6. هر رسانه شكل زیباشناختي خاصي دارد
کلام آخر
23- سیاست گذاری ها
منابع سواد رسانه ای
24- دریافت فایل درس
25- دریافت فایل کامل درس
26- پژوهشنامه
27- پوستر نمایشگاهی سواد رسانه ای
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی