آکادمی آموزش آنلاین طوسی
قیمت 0.00 ریال
سازنده دوره

صابر زیران پور

مدیر محتوایی
avatar

استیو پسری ضعیف اما از بُعد روحی بسیار متعالی و شجاع می‌باشد و برای اعزام شدن به جنگ در حال تکاپو است. او انسانی است که مخالف زورگو و عاشق هم‌وطن و هم‌نوع خود است و بعد از تبدیل شدن به کاپیتان امریکا با دشمنانش می‌جنگد. لذا همین سرگذشت او کافی است تا اصلیترین خط تعلیق فیلم شکل بگیرد...

سرفصل‌ها 5
لیست عناوین دروس
1- شناسنامه فیلم
2- کاپتان آمریکایی
3- خلاصه داستان
4- داروین و نبرد برای بقا
5- نمادگرایی و کابالیست
دوره های اتفاقی

بسته های آموزشی